OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE MISS OPRAVDOVÁ KRÁSA – MISS OK 2024

I. Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost RPSC ideas s.r.o., 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, IČ: 28607368, DIČ: CZ28607368 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Tato obecně závazná pravidla soutěže Miss OK 2024 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 3. Soutěž Miss Opravdová Krása – Miss OK (dále jen „Soutěž“) je Soutěž pro dívky studující na střední škole, které už mají své cíle, názory a představy o životě, chtějí prezentovat svou osobnost a nebojí se vystoupit na veřejnosti.
  Soutěž je také přehlídkou talentovaných studentů, kteří vytváří kulturní program galavečera.

 

II. Vyhlášení soutěže

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v listopadu 2023.
 2. Přihlašování do soutěže probíhá od listopadu 2023 na internetových stránkách missok.cz, nebo přes Instagram @missok_cz. Registrace na webových stránkách není povinná pro přihlášení.
 3. Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole Soutěže, které se bude konat formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místo konání Castingu bude zveřejněn způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.

 

III. Podmínky pro účastnice soutěže

 1. Účastnicí soutěže je osoba ženského pohlaví, která se zúčastní Castingu (dále jen „Účastnice“).
 2. Soutěže se může účastnit dívka splňující všechny uvedené podmínky:
 • Studium na střední škole nebo odborném učilišti,
 • podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly,
 • občanství České republiky,
 • čistý rejstřík trestů,
 • absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti,
 • pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas své modelingové agentury k účasti v soutěži Miss OK,
 • v případě postupu z castingu do semifinále je nutná účast na soustředění a semifinálovém večeru,
 • v případě postupu ze semifinále do finále je nutná účast na soustředění a finálovém večeru.
 1. Finalistkou Soutěže je Účastnice, která postoupí ze semifinále do finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 2. Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Účastnice nesplňuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

 

IV. Casting

 1. Castingy se budou konat ve dvou termínech v první půlce roku 2024 v Olomouci a Pardubicích. Tyto informace budou uvedeny na webových stránkách soutěže www.missok.cz, Instagramu @missok_cz a facebookových stránkách Miss OK. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Castingu.
 2. Pokud se Účastnice z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Castingu včas, bude ze soutěže vyřazena.
 3. Dívka je povinna na požádání Pořadateli doložit výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.
 4. Pro casting a následné focení si s sebou dívka přinese:
  1. občanský průkaz
  2. dvoudílné plavky
  3. boty na vysokém podpatku (nejlépe v černé nebo tělové barvě s velikostí podpatku min. 5 cm)
  4. hudbu na flash disku (pouze v případě, že potřebuje na volnou disciplínu)
  5. gumičku do vlasů
 5. V prostorách, kde bude probíhat Casting, platí přísný zákaz nošení zbraní, alkoholu a vstupu se zvířaty (výjimka se uděluje pouze těm, kteří zvířata potřebují v rámci své volné disciplíny).
 6. Výběr dívek provádí odborná porota (dále jen „Porota“). Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.
 7. Do finále Porota na závěr každého castingu vybere 6 finalistek spolu s jednou náhradnicí. Tyto Semifinalistky i s náhradnicí se zúčastní semifinálového večera Miss OK 2024. Konat se budou dva semifinálové večery a Semifinalistky se zúčastní Semifinále podle toho, jak se zúčastnily castingu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále.
 8. Postupující finalistka nebo její zákonný zástupce je povinna stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v Soutěži Miss OK a prohlášení o splnění podmínek soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

 

 

VII. Soustředění Finalistek

 1. Dívky postupující do Finále se povinně zúčastní soustředění před konáním Finále.
 2. Termín a místo konání soustředění pro Finalistky bude upřesněno nejpozději po posledním Semifinálovém večeru.
 3. V rámci soustředění proběhnou nácviky choreografie, výuka mluveného slova, výuka chůze apod.

 

VI. Finálový galavečer

 1. Finálový galavečer proběhne v květnu 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Pořadatele není odvolání přípustné.
 2. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání včas, je Pořadatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí Pořadatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyřazení není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
 3. Ve finále jsou zvoleny:
  • Miss OK 2024
  • Vicemiss OK 2024
  • Vicemiss OK 2024
  • Miss OK FACE 2024
  • Miss OK INTERNET 2024
 4. Další vedlejší tituly dle rozhodnutí Pořadatele.
 5. Volba proběhne kombinací volby Poroty a online hlasování.
 6. Miss OK 2024 volí Porota. Vyhodnocení Poroty proběhne tzv. mediánem – hodnotí se největší četnost voleného umístění finalistky. V případě shody počtu bodů na některou z vítězných pozic určuje pořadí vítězek předseda poroty soutěže. Každý porotce vybere svůj návrh tří Finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 3. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě. Ta sečte výsledky a předá výsledky Porotě.
 7. Miss OK INTERNET 2024 se volí v online hlasování na internetu dle preferencí hlasujících a rozhoduje počet preferenčních hlasů. Oficiální pravidla online hlasování a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.missok.cz. Finalistka, která získá nejvyšší počet hlasů z online hlasování na webu missok.cz, popřípadě dalších webech, bude vyhlášena MISS OK INTERNET 2024.
 8. Miss OK FACE 2024 se volí dle počtu preferenčních hlasů na hlasovacích kartách, které vhodí hosté, přítomní na finálovém galavečeru, do hlasovacího boxu. Finalistka, která získá největší počet hlasů z hlasování prostřednictvím hlasovacích karet, vhozených do hlasovacího boxu, bude vyhlášena MISS OK FACE 2024.
 9. Titul I. a II. Vicemiss OK 2024 určí Porota.
 10. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě VI. a to nejpozději do 10 dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na missok.cz.

 

VII. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 2. Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Pořadatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace může být učiněna u výrobce této ceny či daru.
 3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
 4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně Pořadatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou z finalistek bude znamenat propadnutí dané ceny.
 5. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

 

VIII. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící nebo její zákonný zástupce stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku.
 2. Soutěžící poskytuje organizátorovi oprávnění k užití fotografií, audiovizuálních záznamů a ostatních výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na Soutěži Miss OK všemi způsoby uvedenými v ust. § 71 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je dále oprávněn poskytnout podlicenci. Celý výkon nebo jeho část bude zejména užit jako upoutávka apod. týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností (ať již v tisku, na tiskových materiálech a reklamních plochách, kalendáři, v rozhlase, televizi, na internetu a podobně).
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

IX. Uložení pravidel

 1. Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu trvání Soutěže na internetové stránce missok.cz. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem.