Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tato zásada popisuje, jaké informace shromažďujeme od uživatelů a návštěvníků naší webové stránky missok.cz, jak tyto informace používáme a ukládáme, jak je s vámi sdílíme a jak je chráníme.

 

Na této stránce naleznete komplexní informace o ochraně a zpracování osobních údajů a principy, jimiž se řídíme při shromažďování osobních údajů a zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti. Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Jsme RPSC ideas s.r.o, se sídlem 17. listopadu 1126/42, 779 00 Olomouc, IČO: 28607368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, jednající Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem, emailový kontakt: info@rpsc.cz (dále jen ,,Správce“).

Správce je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže s názvem Miss OK (dále jen ,,Soutěž“) na území České republiky.

Přečtěte si, prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud se jako fyzická osoba účastníte Soutěže, nebo se jako fyzická osoba účastníte veřejných akcí v rámci Soutěže, nebo odebíráte obchodní sdělení, nebo pokud s námi přímo či nepřímo spolupracujete (dále jen „Subjekt údajů“).

 

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, objednávce nebo při komunikaci s námi. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 

Jak chráníme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených serverech a jsou chráněny řadou bezpečnostních opatření, včetně šifrování a přístupových kontrol.

 

Kdo s vašimi údaji pracuje?

 

Správcem Vašich údajů je RPSC ideas s.r.o, který rozhoduje, jaké údaje zpracuje a určí účel jejich zpracování.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám:

Správce nepředává údaje třetím stranám, s výjimkou zpracovatelů, kteří plní úkoly pro Správce a mají s nimi uzavřený smluvní vztah

 

Důvody zpracování osobních údajů:

  • zpracování za účelem plnění zákonných povinností
  • zpracování za účelem plnění smlouvy
  • zpracování za účelem oprávněného zájmu
  • vedení personální a mzdové agendy
  • zpracování za účelem zasílání marketingových sdělení
  • obecná komunikace prostřednictvím mailu

Práva Subjektu údajů:

Jako Subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 

Právo na přístup

 

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme a komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat o zaslání strukturovaného strojově čitelného formátu zpracovávaných údajů. Kopii vám rádi po řádném ověření Vaší identity vygenerujeme.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od Správce osobní údaje, k jejichž zpracování jste dali Správci souhlas, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto údaje předat jinému Správci.

 

Právo na opravu

Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo zažádat o jejich opravu.

 

Právo na omezené zpracování

Pokud mezi Správcem a Subjektem údajů vzniknou sporné otázky týkající se zpracování osobních údajů, je Správce povinen omezit zpracování těchto údajů do doby, než se prokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy Subjektu údajů.

 

Právo na výmaz

 

V některých případech můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní pro osobní údaje, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy, či k ochraně našich oprávněných zájmů.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce provádí na základě svého oprávněného zájmu. V případě, že se jedná o zpracování osobních údajů pro marketingové účely, je správce povinen námitku respektovat a zpracování osobních údajů pro tyto účely bez zbytečného odkladu ukončit. V ostatních případech Správce námitku posoudí a rozhodne, zda ji vyhoví. Přitom bude zohledňovat své oprávněné zájmy, práva Subjektu údajů a důvody, které Subjekt údajů uvedl v námitce.

 

 

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně či v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 70837627

email: posta@uoou.cz

 

Právo na přístup k osobním informacím

Dále máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 

Kontaktujte nás:

Pro dotazy, komentáře nebo žádosti týkající se Zásad ochrany osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy info@rpsc.cz.

 

Změny této zásady

Tuto zásadu můžeme občas aktualizovat. Jakékoliv změny budou zveřejněny na této stránce.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizované 11.03.2024